Shëndeti

Shëndeti

Shëndeti eshte gjendje e së plotë fizike, mendore, sociale dhe jo thjeshtë mungesa e sëmundjes apo një gjendje dobësie.

Kuptimi i shëndetit ka evoluar me kalimin e kohës. Në përputhje me perspektivën biomjekësore, përkufizimet e hershme të shëndetit u përqëndruan në temën e aftësisë së trupit për të funksionuar; shëndeti shihej si një gjendje e funksionit normal që mund të prishej herë pas here nga sëmundjet . Një shembull i një përkufizimi të tillë të shëndetit është: “një gjendje e karakterizuar nga integriteti anatomik, fiziologjik dhe psikologjik; aftësi për të kryer role familjare, punë dhe shoqëri të vlerësuara personalisht; aftësi për t’u marrë me stresin fizik, biologjik, psikologjik dhe shoqëror “.[1] Pastaj në vitin 1948, në një largim rrënjësor nga përkufizimet e mëparshme, Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) propozoi një përkufizim më të lartë që synonte : lidhjen e shëndetit me mirëqenien, për sa i përket “mirëqenies fizike, mendore dhe shoqërore, dhe jo thjesht sëmundjen ”. [2] Edhe pse ky përkufizim u mirëprit nga disa si inovues, ai gjithashtu u kritikua si i paqartë, tepër i gjerë dhe nuk u interpretua si i matshëm. Për një kohë të gjatë, u la mënjanë si një ideal jopraktik dhe shumica e diskutimeve mbi shëndetin u kthyen në prakticitetin e modelit biomjekësor. [3]

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%ABndeti