Familja

Familja

Bajame domi Familja (lat. familia, nga famulus – rob shtëpie, shërbëtor) është njësia shoqërore më e vogel e përbërë nga dy ose më shumë persona te cilet kane midis tyre lidhje martesore, gjaku ose biresimi; që jetojnë ne te njejtin mjedis per nje kohe relativisht te gjate, kane marrdhenie kulturore dhe ekonomike te perbashketa si dhe perkujdesen per njeri-tjetrin .

Sipas nenit 16(3) të Deklaratës të Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut “Familja është njësia bazë grupore e shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dhe shteti”.

https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Familja