YU

Yu YU yu yU – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Yu&to=&namespace=0

.yu

https://en.m.wikipedia.org/wiki/.yu