Chuyên mục
VN

VN

🤔 Niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe: 1. Bình an nội tâm. 2. Nhận được sự hài lòng từ việc giúp đỡ và trở thành chỗ dựa cho Người khác. Các mối quan hệ. 12R.tv❌✅ Tôi chúc Bạn, tôi Và những Người khác rằng vào cuối năm tới, mỗi Chúng ta đều có thể thốt lên rằng: “2022 là năm đẹp nhất trong cuộc đời tôi 🙂👍”. Marcin Ellwart

Vietnam

republic in Southeast Asia

  • Viet Nam 
  •  Socialist Republic of Vietnam 
  •  🇻🇳 
  •  VN 
  •  VIE

https://m.wikidata.org/wiki/Q881

Vietnam

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vietnam

List of cities in Vietnam

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Vietnam

Hanoi

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hanoi

Vietnamese language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_language

Vn VN vn vN – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Vn&to=&namespace=0

Việt Nam

Quốc gia ở khu vực Đông Nam Á

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam

Hà Nội

Thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 A a Ă ă Â â B b C c D d Đ đ E e Ê ê G g H h I i K k L l M m N n O o Ô ô Ơ ơ P p Q q R r S s T t U u Ư ư V v X x Y y

F f J j W w Z z

Thành phố (Việt Nam)

đơn vị hành chính Việt Nam

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_(Vi%E1%BB%87t_Nam)

Tiếng Việt

ngôn ngữ của người Việt và ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t

Hạnh phúc

một trạng thái cảm xúc vui sướng của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1nh_ph%C3%BAc

Danh sách ngày kỷ niệm lịch sử

bài viết danh sách Wikimedia

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ng%C3%A0y_k%E1%BB%B7_ni%E1%BB%87m_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Chơi (hoạt động)

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%A1i_(ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng)

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Trò chơi

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com