دسته‌ها
IR

IR

🤔 شادی، شادی، سلامتی: 1. آرامش درونی. 2. کسب رضایت از کمک کردن و پشتیبان بودن برای دیگران. روابط ✅❌12R.tv برای شما، خودم و دیگران آرزو می کنم که در پایان سال آینده، هر کدام از ما بتوانیم بگوییم: “2022 بهترین سال زندگی من بود 👍🙂”. Marcin Ellwart

Iran

Islamic Republic in Western Asia

  • Islamic Republic of Iran 
  •  Persia 
  •  ir 
  •  Islamic Rep. Iran 
  •  🇮🇷 
  •  Republic of Iran

https://m.wikidata.org/wiki/Q794

Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iran

List of largest cities of Iran

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_of_Iran

List of cities in Iran by province

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Iran_by_province

Tehran

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tehran

Persian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_language

Sorani

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sorani

Ir IR ir iR – Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Ir&to=&namespace=0

Ir – Iridium

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iridium

ایران

کشوری در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

تهران

پایتخت ایران

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت

فهرست

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA

زبان فارسی

زبانی هندواروپایی با گویشوران در ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

خوشحالی

متضاد سوگ

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C

درگاه:درونمایه/درگاه‌ها

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

زمانی کوردی

https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C

شادمانی

https://ckb.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

خودرو

ماشینی که با نیروی محرکه خود حرکت می کند.

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

https://m.wikidata.org/wiki/Q1420

فهرست‌های شهرهای جهان

فهرست

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

بازی

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com