Categories
AM

AM

Armenia

country in South Caucasus

  • Republic of Armenia 
  •  🇦🇲 
  •  ARM

https://m.wikidata.org/wiki/Q399

List of cities and towns in Armenia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_and_towns_in_Armenia

Yerevan

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yerevan

Հայաստան

պետություն Հարավային Կովկասում

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների ցանկ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF

Երևան

Հայաստանի մայրաքաղաք

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6

Հայերեն

հնդեվրոպական լեզու

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6

Երջանկություն

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6

Armenia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Armenia

Armenian language

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Armenian_language

Republic of Artsakh

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Artsakh

Stepanakert

Capital city

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stepanakert

Արցախի Հանրապետություն

պետություն Հարավային Կովկասում

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6

Ստեփանակերտ

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BF

.am

https://en.m.wikipedia.org/wiki/.am

Am AM am aM — Wikipedia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Am&to=&namespace=0

Am — Americium

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Americium

Americas

landmass comprising the continents of North America and South America

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Americas

https://m.wikidata.org/wiki/Q828

American Express

https://en.m.wikipedia.org/wiki/American_Express

Amplifier

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amplifier

Amiga

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amiga

Amstrad

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amstrad

Amstrad CPC 464

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amstrad_CPC_464

AMD — Advanced Micro Devices

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices

Amazon

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)

Amazon

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Amazon&to=&namespace=0

Amazon.com

https://www.amazon.com/

Amazonaws

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:AllPages?from=Amazonaws&to=&namespace=0

Amazonaws.com

https://aws.amazon.com/

Play (activity)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Play_(activity)

https://m.wikidata.org/wiki/Q1150958

Game

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Game

https://m.wikidata.org/wiki/Q11410

Խաղ

ժամանցի նպատակ ունեցող կանոնագարգված զբաղմունք՝ սովորաբար հաճույքի համար

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%A1%D5%B2

Roll dice:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice – 11-66 -> 0-z

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5, 21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B, 31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H, 41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N, 51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T, 61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Welcome to 7hi7.com Sites.

I recommend music video clips online (YouTube.com): 7hi7.com/music, 12R.TV/music, 0-zz.com